Fi dan Caj yang perlu dibayar?

Apakah fi dan caj yang perlu dibayar?

Jenis Fi dan Caj Keterangan Fi dan Caj

Bayaran Duti Setem


Seperti yang termaktub di Akta Setem 1949 (Disemak 1989)


  • Pendahuluan Ansuran
Pembayaran pendahuluan ansuran adalah bersamaan tiga (3) bulan ansuran bayaran balik dan boleh digunakan sebagai bayaran balik keterhutangan di bawah
pembiayaan.


Pembayaran pendahuluan ansuran boleh dibuat melalui potongan wang pembiayaan.  • Fi Pembrokeran 

Fi Pembrokeran bagi setiap transaksi Tawarruq yang berjaya adalah pada RM 50 (tertakluk kepada 6% GST).

Nota:
Pihak Bank akan memaklumkan Pelanggan sekurang-kurangnya 21 hari sebelum tarikh pelaksanaan sekiranya terdapat sebarang perubahan pada fi dan caj yang berkaitan.


Adalah dimaklumkan bahawa berkuatkuasa 1 April 2015, Cukai Barangan dan Perkhidmatan (“GST”)
sebanyak 6% akan dikenakan ke atas fi dan caj (jika berkenaan) bagi produk dan perkhidmatan yang
ditawarkan oleh Agrobank.

No comments:

Total Pageviews